geodelmlava.co.rs

„ГЕО-ДЕЛ-МЛАВА“

30. августа 2013.

Израда ситуационог плана и ситуација терена Идентификација катастарских парцела и објеката Снимања објеката у катастру земљишта и катастру непокретности Обнове граница парцела (омеђавање) Деобе парцела у катастру земљишта и катастру непокретности Све услуге за потребе вештачења

Радимо • 30. августа 2013. • 00:05

„ГЕО-ДЕЛ-МЛАВА“ Власник: геометар – Владанко Животић Тел: 012/332-343 063/8567905 Е-пошта: geodelmlava@gmail.com ул. Српских владара 165, у згради Старе поште (улаз иза) 12300 Петровац на Млави

Контакт • 29. августа 2013. • 22:44

Поштовани посетиоци, „ГЕО-ДЕЛ-МЛАВА“ је геодетска организација која је регистрована за обављање стручних послова који се односе на премер и израду катастра непокретности и водова, њихово одржавање и обнову, у складу са Законом о државном премеру и катастру и уписима права на непокретностима. Неколико хиљада решених предмета на пословима одржавања непокретности и водова, и других овлашћених […]

Добродошли у „ГЕО-ДЕЛ-МЛАВА“ • 22. августа 2013. • 20:51